top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Alle aanbiedingen, koopovereenkomsten en leveringen geschieden op deze Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. Deze voorwaarden komen in de plaats van eventuele algemene inkoopvoorwaarden van de koper.

1. PRIJZEN

Alle prijzen zijn vrijblijvend en voor nabestellingen niet bindend. Zoals stijging van materiaalkosten, wettelijke maatregelen, lonen, sociale lasten, belastingen en koersfluctuaties kunnen hieraan debet zijn. The Ki  geeft nooit korting op korting, tenzij expliciet anders vermeld.

2. LEVERING

Bestellingen van consumenten, waarbij het afleveradres zich in België of Nederland bevindt, worden franco geleverd mits het netto factuurbedrag groter of gelijk is aan € 69,00 (incl. BTW). Bij bestellingen met een lager factuurbedrag worden verzendkosten in rekening gebracht van €6,25 (incl. BTW) voor zendingen binnen België en Nederland. 

Extra kosten voor snelgoed, expres-, rembours- en zendingen buiten Europa worden steeds separaat in rekening gebracht.

3. HERROEPINGSRECHT

Bij producten:

  1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

  2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:    

  • ​als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

  • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

4. LEVERINGSTIJDEN

De levertijd zal steeds zo kort mogelijk zijn. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor late levering. Overmacht of onvoorziene bedrijfsstoornissen bij ons of onze leveranciers ontbinden ons van onze leveringsplicht.

5. RECLAMATIES

Reclamaties moeten binnen acht dagen schriftelijk in ons bezit zijn, terwijl de goederen waarop de reclame betrekking heeft, te onzer beschikking gehouden moeten worden. Retourgoederen kunnen wij zonder schriftelijke toestemming van ons niet in ontvangst nemen, noch crediteren. De terugontvangen goederen zullen door ons op juistheid worden gecontroleerd. In het algemeen geldt dat aangebroken, beschadigde, geprijsde of geopende verpakkingen niet voor vergoeding in aanmerking komen.

6. BETALINGEN

Betaling van onze goederen dient binnen 7 dagen na levering te geschieden. Indien de koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle buitengerechtelijke (incasso) kosten (waaronder de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure ) alsmede gerechtelijke kosten voor rekening van de kopert. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis en worden vermeerderd met €25,00 registratiekosten

7. CONSIGNATIE

Consignatiegoederen worden voor twee maanden op proef geleverd. Na afloop van de proeftermijn worden deze goederen zonder voorbericht gefactureerd, tenzij ze binnen deze termijn geretourneerd zijn.

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Wij blijven eigenaars van de verkochte en geleverde goederen totdat alle uit de overeenkomst voortvloeiende vorderingen, inclusief kosten en rente, volledig zijn voldaan.

9. COMPENSATIE

Door ons afgegeven facturen aan de koper mogen niet worden gecompenseerd c.q. verrekend met de facturen afgegeven door de koper aan ons.

10. BANKGARANTIE

Bij grotere orders dan wij gewend zijn van een koper zijn wij gerechtigd een bankgarantie te vragen aan de koper.

11. OVERDRACHT

Bij wanbetaling kunnen wij de koper verplichten vorderingen die hij op zijn afnemers heeft aan ons over te dragen.

12. ADVERTENTIEVERGOEDINGEN

Eventueel door afnemers geplaatste advertenties komen alleen voor vergoeding in aanmerking indien

a. The Ki vooraf schriftelijk akkoord is gegaan met de te plaatsen advertentie qua afmeting, mm, prijs e.d.

b. Een bewijsnummer met kopiefactuur wordt overlegd binnen 3 maanden na plaatsing van desbetreffende advertentie.

13. ANNULERINGEN

Wanneer de overeenkomst door de koper wordt geannuleerd, zijn de daaruit aan onze zijde voortvloeiende kosten voor rekening van de koper. Indien wij echter de overeenkomst annuleren zijn de kosten daaruit voortvloeiend aan de zijde van de koper voor eigen rekening.

14. AANSPRAKELIJKHEID

Bij schade geleden door een of meerdere van onze producten, beperken wij ons tot het vergoeden van ten hoogste het aankoopbedrag.

15. BEVOEGDE RECHTER

Bij alle geschillen (kort geding en beslaglegging daaronder begrepen) welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van deze Algemene Verkoop/ en Leveringsvoorwaarden of nadere overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden berecht naar de keuze van de eiser door de bevoegde rechter dan wel de bevoegde rechter van de woonplaats van de gedaagde.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(deze tekst kun je kopiëren invullen en via mail versturen wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: The Ki To more energy

Plaats 47

8890 Dadizele

Telefoon 0494 77 28 92

E-mail: marijkemisplon@gmail.com

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [__________________________________]*

herroept/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [__________________________________]

[Adres consument(en)] [__________________________________]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

[__________________________________]

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

bottom of page